Nascholing/navorming

Nascholing en bezinningsdag
 
De nascholing van de catechisten is van het grootste belang. Zij vormt een permanente aanvulling en actualisering van zowel de theoretische als de praktische opleiding. Daarom organiseren wij navormingsdagen en een bezinningsdag.  
 
Nascholing in 2018-2019
 
Er worden twee navormingsdagen gepland en één bezinningsdag. De data moeten nog gepland worden. Zodra deze bekend staan, komen ze op de site.

 
Nazorg 
 
De opleiding blijft betrokken bij de afgestudeerden. Vanuit de opleiding wordt ervoor gezorgd dat de catechist eens per twee jaar wordt bezocht in zijn eigen omgeving. Er wordt dan een functioneringsgesprek gehouden; de resultaten van dat gesprek worden aangereikt aan de leiding en het bisdom. De nazorg is er niet om te controleren, maar om te luisteren, te bemoedigen, informatie terug te koppelen naar het beleid en om te bemiddelen bij eventuele problemen.
 
Benoeming
 
Wie de opleiding in alle opzichten met goed gevolg heeft beëindigd, krijgt een getuigschrift. Aan hen die dat wensen en die voldoen aan de voorwaarden zoals die in het intern reglement van de opleiding zijn voorzien, verleent de bisschop een kerkelijke zending (missio) met een benoeming voor een bepaalde functie op een bepaalde plaats. De inhoud van de benoeming wordt door de opleiding met de plaatselijke pastoor en eventueel kerkbestuur voorbereid. Na advies van de opleiding (vakdocenten, supervisoren, studiebegeleider…) wordt een functieomschrijving opgesteld en als bijlage bij de benoeming gevoegd. De benoeming geldt in principe voor één jaar en wordt daarna verlengd met telkens drie jaar. Deze termijnen geven telkens kans tot bijsturing en actualisering van de inhoud. Verantwoordelijke voor het benoemingenbeleid is de vicaris-generaal bij mandaat van de bisschop.

Susteren-Echt